A MAGYAR SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG TÖRTÉNETE

A magyarországi politikai és gazdasági rendszerváltás időszakában, 1989. decemberében alakult meg a Magyar Szabadidősport Szövetség (Szövetség), melyhez törvényi keretet az 1989. évi II. – a társadalmi egyesületekről szóló – törvény adott.

A Szövetséget 38 szervezet képviseletében 68 alapító hozta létre. Tevékenysége, majd híre széles körben elterjedt, népszerűsége, ismertsége folyamatosan nőtt.1992-ben átvette az Országos Testnevelési és Sport Hivataltól a Challenge Day, azaz a Kihívás Napja főszervezői feladatait.
1993-96 között jelentősen gazdagodott a Szövetség szakmai programja, kialakult szakmai érdekképviseleti tevékenysége, elismertsége. Az állam sportban viselt szerepének változása nyomán Magyarország TAFISA tagsága 1996. január 1-től a Szövetséghez került.

1996-ban Sporttörvényt fogadott el a magyar Országgyűlés, melyben a Szövetség már nevesítetten szerepelt. Egyidejűleg létrejött a sport legfelső nemzeti szintű társadalmi testülete a 13 tagú Sporttanács. Tagjai között az államigazgatás, a legjelentősebb országos sportszervezetek, valamint a sporttudomány vezetői kaptak helyet, közöttük a Magyar Szabadidősport Szövetség képviselője. A szabadidősport állami támogatására létrehozott Wesselényi Közalapítvány 9 fős kuratóriumában helyet kapott a Szövetség képviselője.

2000-ben újrafogalmazódott a sporttörvény, melyben ismét nevesítetten szerepelt Szövetségünk.
A Szövetség kezdeményezője és egyik alapító tagja a 2001-ben alakult Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek, amely a legjelentősebb magyar szabadidősport szövetségek ernyőszervezete.

A sportközélet időközi változásai során szövetségünk a szabadidősport egyik legmarkánsabb szereplőjeként folyamatosan szerepet vállal. A 2012-ben életbe lépett sporttörvényi változások a Magyar Olimpiai Bizottságot tették meg az egész magyar sportélet vezető szereplőjévé. A MOB létrehozta a szabadidősportért felelős tagozatát, melyet az általunk javasolt összetételben állítottak össze.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Magyarország 18 megyéjében, a fővárosban és 6 megyei jogú városában működő tagszövetségekhez közel 600 sportegyesület, szabadidős társaság tartozik, melyekben összesen közel 170 ezren sportolnak.

A Szövetség legfőbb szerve a KÖZGYŰLÉS. Résztvevői a tagszervezetek – a megyei szabadidősport szövetségek, a fővárosi és a megyei jogú városok szabadidősport szövetségei – képviselői, a főleg magánszemélyekből álló ún. rendkívüli tagok, továbbá néhány pártoló tag.

A Szövetség életét két Közgyűlés között az ELNÖKSÉG irányítja. A testületbe a Közgyűlés közvetlenül választja a tagokat. Az ELNÖKSÉG évente 4-5 alkalommal ülésezik.

A Szövetség FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA hivatott a tagság megbízásából ellenőrizni a testületi döntések jogszerűségét, illetve azok megvalósítását.

A testületi döntéseket a Szövetség IRODÁJA hajtja végre, illetve végzi egyidejűleg az adminisztrációs feladatokat, melyet a főtitkár irányít.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A szövetség 1996-tól tagja a szabadidősport nemzetközi világszervezetének a TAFISA-nak (www.tafisa.de) majd 2007-től A Európai Munkahelyi Sportszövetségnek (www.efcs.org).

A SZÖVETSÉG KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMJA

I. A szövetség küldetése

Hozzá járulunk ahhoz, hogy a magyar lakosság a szabadidő egészséges és hasznos eltöltése tekintetében is felzárkózzon az EU szabadidősport kultúrájához.

Érdekvédelmi – érdekegyeztető tevékenységünk alapvető célja az, hogy ehhez a szükséges szakmai szabályozási és anyagi feltételeket megteremtésük.

II. Jövőkép, avagy milyen szervezetet akarunk 4 év múlva

 1. Olyan szakmailag megkerülhetetlen szervezetet, melynek véleményét kikérik, és figyelembe veszik a szakterületen működő egyesületek, szövetségek, társszervezetek, országos hatáskörű szervezetek és állami szervek egyaránt;
 2. Melynek az érdekérvényesítés, érdekvédelem terén eséllyel kérhetik segítségét az arra rászoruló, a szakterületen működő sportszervezetek;
 3. Mely a szakmai elvárások teljesítésében nem korlátozott a feltételek szempontjából (gazdaságilag stabil, tartalékokkal bíró);
 4. Mely képes “mindenki sportjával” foglalkozni, egyúttal jól reprezentálja a hazai szabadidősport-élet minden szegmensét;
 5. Olyan szervezet, amely
  • a) Hiteles;
  • b) Kiegyensúlyozott;
  • c) Független.

III. Az “út”, avagy mit kell tennünk e következő években azért, hogy olyanokká váljunk, amilyenekké szeretnénk.

 1. Fejlesztjük a lakosság, csoportok, egyének testkultúráját. Ennek érdekében:
  • a) kapcsolatot építünk ki az egészséges életmódban érintett kormányzati szervekkel;
  • b) az egészséges életmód terjesztése érdekében nagy tömegeket mozgató, több korosztályt, és szervezetet, érintő rendezvényeket szervezünk;
  • c) ennek keretében folytatjuk az Országos Nordic Walking Program szervezését, koordinálását, szakemberek képzését, a tapasztalatok folyamatos kiértékelését;
  • d) aA lakosság széles rétegei számára leginkább hozzáférhető mozgásforma, a gyaloglás folyamatos népszerűsítésére törekszünk, melynek keretében rendezzük a Világ Gyalogló Nap hazai eseményeit, illetve lehetőség szerint csatlakozunk a 10000 lépés mozgalomhoz;
  • e) a napjainkra hagyományossá vált női sportfesztivál mellett- tagszervezeteink aktivitásának növelésével, ­a nők, lányok, asszonyok fokozott bekapcsolásával igyekszünk pozitívan befolyásolni a családok sportos életvitelét;
  • f) A családok életmódjának sportossá tételét, sportolási szokásainak fejlesztését kezdeményezzük;
  • g) a munkahelyekhez, illetve a munkahelyi kollektívákhoz kötődő sporttevékenység feltámasztását kezdeményezzük, ebben az időszakban elsősorban az országos hatáskörű nagy cégek körében;
  • h) a sikeres, hagyományosnak tekinthető rendezvények szervezését, koordinálását tovább folytatjuk;
  • i) kistelepülésekre, kiskörzetekre épülő téli-nyári felmenő rendszerű sportrendezvények szervezését, illetve a kistérségi sportszervezői körzetek modell értékű eredményeinek elterjesztését kezdeményezzük, beleértve a sportszervezői körzetek sportszervezőinek a beállítását is;
 2. Javítjuk a szövetség érdekérvényesítési lehetőségét, technikáját, érdekeinek képviseletét és védelmét a szabadidősportban érintettek – kiemelten saját tagságunk – érdekében
  • a) Céljaink megvalósításához kétirányú szervezetfejlesztésre van szükség:
   – Tovább kell növelni az MSZSZ országos lefedettségét egy nyitott, a szabadidősport szakterület egészét reprezentálni képes szövetségi     szerkezet kialakításával és
   – biztosítani kell a növekvő szervezet hatékony, a tagok és a tagszervezetek számára érzékelhető, működését .
  • b) Képviselőink illetve szakértőink útján részt veszünk azokban a folyamatokban, melyeknek célja a szakterülettel összefüggő jogalkotási munka;
  • c) Képviselőnk útján részt veszünk a Nemzeti Szabadidősport Szövetség munkájában, közreműködünk az állami feladatok ellátásának társadalmi ellenőrzésében. Megszűnése esetén törekszünk az értékek átmentésére, a feladatok – beleértve a pályázatkezelést – átvételére;
  • d) Képviselőink útján részt veszünk a Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősport tagozata, és magának a Magyar Olimpiai Bizottságnak a munkájában;
 3. Minden lehetséges eszközzel javítjuk a szabadidősport szervezeti és működési feltételeit. Ezért
  • a) Kapcsolatokat építünk és tartunk fenn
   • országhatáron belül
   • a szabadidősportban érintett állami és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel;
   • szakmai, ágazati műhelyekkel;
   • megyei, megyei jogú városi és helyi önkormányzatokkal, valamint önkormányzati szakmai szervezetekkel;
   • a tagszervezetekkel
   • országhatáron túl
   • a szabadidősport nemzetközi szervezetével a TAFISA-val;
   • A munkahelyi sport európai szervezetével az EFCS-el;
   • a szomszédos országok országos szabadidősport szervezeteivel,
  • b) Kiemelt rendezvényeinket bekapcsoljuk a nemzetközi szabadidősport rendszerbe. Olyan nemzetközi szabadidősport rendezvényeket szervezünk, amelyek hozzájárulhatnak a magyar szabadidősport megismertetéséhez.
   Felkészülünk a TAFISA Világkongresszus Budapesten történő 2015. évi megrendezésére.
 4. Népszerűsítjük a szabadidőben történő sportolást. Ezért
  • a) kapcsolatokat építünk és ápolunk a meglévő, a szakterület iránt fogékony médiákkal, őket a tagszervezetek közreműködésével folyamatosan ellátjuk a szükséges információkkal;
  • b) törekszünk új média lehetőségeket feltárni és a tagszervezetek segítségével őket információkkal ellátni;
  • c) új, „divatos” mozgásformákat kutatunk fel, mutatunk be és népszerűsítünk;
  • d) új, a résztvevők felkészültségét és igényeit jobban figyelembe vevő lebonyolítási szisztémákat dolgozunk ki a lakossági sportrendezvények szervezésekor;
  • e) internet honlapunkat és hírlevelünket a szabadidősport szervezetek közérdekű híreinek megjelentetésére is használjuk.
 5. Hatékonyan közreműködünk a szabadidősport szakmai színvonalának emelésében, tudományos kutatásában, szakembereinek képzésében, továbbképzésében. Ennek érdekében:
  • a) folytatjuk,
   • a szabadidősport szakemberek elméleti, és sportfinanszírozási gyakorlati képzésére, továbbképzésére létrehozott oktatási tevékenységét. A konferenciának nevezett tavaszi képzési rendezvényünk egyre növekvő ismertsége és népszerűsége alapján továbbfejlesztjük azt. Társadalmi nyitással tesszük azt egyrészt minél több szakember számára elérhetővé, másrészt mindenki számára megkerülhetetlenné;
   • a szakterülettel összehangolt saját kiadványok megjelentetését;
  • c) részt vállalunk szakmai rendezvények, konferenciák megrendezésében.
 6. Szolgáltatásokat nyújtunk tagszervezeteinknek és az érdeklődőknek
  • a) a sportolási lehetőségekre vonatkozó, rendszeresen megnyilvánuló információs igényeket kielégíti;
  • b) A velünk kapcsolatban álló szervezetek tagjai, alkalmazottai számára megfelelő feltételekkel mozgásos programokat szervezünk;
  • c) A velünk kapcsolatban álló szervezetek tagjai, alkalmazottai fittségi állapotának felmérését követően javaslatokat teszünk a fizikai aktivitásos állapotfejlesztésre;
  • d) folyamatos, a szakterületre vonatkozó pályázati figyeléssel segíti tagszervezeteit és az érdeklődőket;
  • e) folyamatos, a szakterületre vonatkozó jogértelmezéssel segíti a tagszervezeteit.
 7. Folytatjuk a szabadidősport események szakmai-szolgáltatási minőségi követelményeinek kidolgozását, majd kezdeményezzük azok szabványosítását, standardizálását. Kezdeményezzük a követelményeknek megfelelő rendezvények általános előnyben részesítését.
 8. Kapcsolatokat építünk a szabadidősport vállalkozások irányában.
 9. Segítjük tagszervezeteink munkáját:
  • a) szakmai információs és kapcsolatrendszer működtetésével;
  • b) a rendszeresen megjelenő Hírlevél információival;
  • c) társrendezőként közös rendezvényeket szervezünk.